Slider

Proje Hakkında

Erasmus +KA203 Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit) -2019-1-TR01-KA203-076155

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Geliştirilmesi

Avrupa Komisyonu, bilgi toplumlarının sahip olması gereken yetkinliklerden biri olarak dijital okuryazarlık becerilerini gündeme getirmiştir. Benzer şekilde, Türkiye Yükseköğretim Kurulu da yükseköğretimde dijital dönüşüm bağlamında dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışmalara başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin koodinatörlüğünde Avrupa’da aynı ortak soruna sahip yükseköğretim kurumlarını bir araya getirerek projenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje ekibi E-DigiLit Projesi’ni üniversite öğrencilerinin dijital çağda sahip olması gereken yeteneklerini geliştirerek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmiştir. Bu bağlamda E-DigiLit projesi şunları amaçlamaktadır:

✓ Dijital okuryazarlık becerileri için bir öğrenme ortamı geliştirmek
✓ Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek
✓ Dijital okuryazarlık üzerine üniversitelerin kapasite geliştirilmesine katkıda bulunmak
✓ Dijital okuryazarlık ile ilgili kaynaklara erişimin kolaylaştırılması

Bu proje ile öğrencilere eğitim materyalleri (video vb.) ile birlikte seçmeli bir dijital okuryazarlık kursu verilecektir. Ayrıca, bu yeni seçmeli dersi öğrencilere sunacak akademik personel için dijital okuryazarlık dersi öğretim programı ve çevrimiçi kılavuz geliştirilecektir. 30 ay sürecek e-Digilit projesi, üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini planlı ve akademik bir yaklaşımla geliştirecektir. Bu proje aynı zamanda öğrencileri değişen işgücü piyasalarına ve daha çeşitli, mobil, dijital ve küresel dünyada aktif olması konusunda önem taşımaktadır . Diğer yandan, yüz yüze ve çevrimiçi proje toplantıları sayesinde üniversitelerin kapasitesi artırılacak ve ortaklar arasındaki işbirliği güçlendirilecektir.

Öğrenme Yönetim Sistemi için lms.edigilit.eu